Šo pētījumu finansē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, projekts “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē,” projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0013

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir novērtēt Latvijas valsts un sabiedrības gatavību un izmantoto mehānismu efektivitāti krīzes pārvarēšanā un sagatavot priekšlikumus turpmākās rīcības scenārijiem, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret krīzēm nākotnē.

Projekta mājas lapa: https://www.rsu.lv/projekts/dzive-ar-covid-19 

WP2 darba grupas mērķis (apakšprojekta)

Noskaidrot uzņēmējdarbības izaicinājumus COVID-19 laikā un sniegt priekšlikumus politikas veidotājiem par nepieciešamajiem uzlabojumiem, kas skar nodarbinātības pārmaiņas, drošu darba vidi, tai skaitā, strādājot attālināti (no mājām), darba un privātās dzīves saskaņošanu, kā arī nodarbināto profesionālo apmācību,  motivāciju, gatavību mācīties un pārkvalificēties.

Pētījuma metodoloģija

Tika organizētas 8 darba devēju un darba aizsardzības speciālistu fokusgrupu diskusijas visos Latvijas reģionos. Diskusijas norisinājās laika posmā no 2020. gada septembra līdz oktobrim, tāpēc fokusgrupu rezultāti raksturo uzņēmumu pieredzi, kas gūta par martā izsludināto ārkārtējo situāciju. Pētījuma gaitā tika veikta nodarbināto aptauja ar 1 823 respondentiem, analizēti pētnieku iegūtie dati, kā arī analizēti politikas plānošanas dokumenti un citi ar COVID-19 saistītie pētījumi (piemēram, Eurofound veiktās aptaujas). 

Pateicamies uzņēmējiem par piedalīšanos fokusgrupu diskusijās un ikvienam, kas aizpildīja pētījuma aptaujas anketu.

WP2 autori (apakšprojekta)

  • Rīgas Stradiņa universitāte: Ivars Vanadziņš (vadošais pētnieks), Asnate Anna Linde, Linda Matisāne, Linda Paegle
  • Vidzemes Augtskola: Sarmīte Rozentāle, Ieva Grīntāle
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija: Iluta Arbidāne, Lienīte Litavniece, Jeļena Lonska, Iveta Mietule